راننده گرامی با معرفی هر فرد به عنوان همکار و راننده به تیم شیپ نو میتوانید به میزان سفر‎های انجام شده وی در ماه اول اعتبار هدیه دریافت نمایید.