حمل و نقل

۲۶ آذر روز حمل و نقل

تاریخچه حمل و نقل: به جابجایی وسایل یا افراد از یک مکان به مکان دیگر با استفاده از وسایل خاص، حمل و نقل گفته می‌شود. گذشته های دور را می‌توان دوران باستان قلمداد کرد حمل و نقل در این دوران بسیار ساده و ابتدایی بود و صرفا میان مکان هایی ادامه مطلب…