به طور مثال ۱۳۶۰
تلفن همراه خود را جهت ارسال پیامک وارد نمایید.(به طور مثال ۰۹۱۳۱۲۳۴۵۶۷)

تب‌های عمودی