نام و نام خانوادگی: 
مرتضی پاگیری قلعه نویی
کد ملی: 
۱۲۷۲۹۲۶۲۹۱
تاریخ تولد: 
سه شنبه, خرداد ۶, ۱۳۹۹
شماره پلاک(۳رقم اول): 
۶۲۸
شماره پلاک(کامل): 
۶۲۸-۴۸۱۳۴
شماره همراه: 
۰۹۳۹۶۲۹۷۵۸۳
شماره شبا: 
۰۷۰۱۲۰۰۱۰۰۰۰۰۰۸۸۲۲۲۰۶۴۵۹
پنج رقم دوم پلاک: 
۴۸۱۳۴