نام و نام خانوادگی: 
امید کریمی
کد ملی: 
۱۲۷۰۰۹۳۰۷۱
تاریخ تولد: 
سه شنبه, خرداد ۹, ۱۳۶۸
شماره پلاک(۳رقم اول): 
۶۳۳
شماره پلاک(کامل): 
۶۳۳-۹۴۲۵۱
شماره همراه: 
۰۹۱۳۴۱۲۹۶۰۶
شماره شبا: 
۲۷۰۱۵۰۰۰۰۰۰۱۶۷۴۸۰۰۲۱۹۸۰۳
پنج رقم دوم پلاک: 
۹۴۲۵۱