نام و نام خانوادگی: 
مسلم قطبی
کد ملی: 
۰۹۲۲۲۴۵۵۳۳
تاریخ تولد: 
پنجشنبه, اسفند ۱۳, ۱۳۷۱
شماره پلاک(۳رقم اول): 
۶۳۳
شماره پلاک(کامل): 
۶۲۳-۶۷۳۷۹
شماره همراه: 
۰۹۳۸۶۲۶۲۴۳۵
شماره شبا: 
۱۶۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۱۹۲۱۲۵۰۱۱
پنج رقم دوم پلاک: 
۶۷۳۷۹