نام و نام خانوادگی: 
بهروز عباسی عبدلی
کد ملی: 
۱۲۷۰۷۵۱۰۳۴
تاریخ تولد: 
چهارشنبه, بهمن ۱۰, ۱۳۶۹
شماره پلاک(۳رقم اول): 
۶۲۲
شماره پلاک(کامل): 
۶۲۲-۲۹۷۷۳
شماره همراه: 
۰۹۳۹۴۵۳۷۵۵۰
شماره شبا: 
۹۱۰۱۵۰۰۰۰۰۰۱۴۹۸۳۰۱۱۱۵۴۰۳
پنج رقم دوم پلاک: 
۲۹۷۷۳