نام و نام خانوادگی: 
مصطفی حیدری
کد ملی: 
۱۲۹۲۴۳۶۵۵۷
تاریخ تولد: 
پنجشنبه, شهريور ۷, ۱۳۶۴
شماره پلاک(۳رقم اول): 
۶۲۸
شماره پلاک(کامل): 
۱۴۴۷۴_۶۲۸
شماره همراه: 
۰۹۳۶۷۰۸۶۹۴۲
شماره شبا: 
۶۰۳۷۹۹۷۵۱۳۸۴۶۸۰۹
پنج رقم دوم پلاک: 
۱۴۴۷۴