نام و نام خانوادگی: 
مرتضی‌عرب‌بیک‌زفره
کد ملی: 
۱۲۹۱۴۸۴۲۰۵
تاریخ تولد: 
شنبه, ارديبهشت ۶, ۱۳۹۹
شماره پلاک(۳رقم اول): 
۶۲۳
شماره پلاک(کامل): 
۶۲۳-۷۲۵۹۶
شماره همراه: 
۰۹۳۷۲۷۴۷۳۶۷
شماره شبا: 
۱۵۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۶۱۱۰۰۶۳۰۰۷
پنج رقم دوم پلاک: 
۷۲۵۹۶