آیین نامه انضباطی سفیران شیپ نو

کلیات:

شیپ نو  به منظور ارتقا کمی و کیفی فعالیتها و ارائه خدمات موضوع قرارداد تنظیمی به سفیران خود و جهت استاندارد نمودن نحوه تصمیم گیری یکسان نسبت به اعمال، رفتار و اقدامات سفیران یا هر عمل که خلاف شئونات اسلامی باشد و در نتیجه ملزم نمودن نامبردگان به انجام تعهدات قراردادی از جمله آنچه که در این آئین‌نامه اشاره شده است، اعمال ضمانت اجراها و تشویقات مصوب نسبت به سفیران خاطی به عنوان خسارت ناشی از تخلف یا تاخیر در انجام تعهدات مندرج در قرارداد و تشویق جهت انجام هر چه بهتر تعهدات قراردادی و تصمیمات شرکت که بصورت جزئی در این آئین‌‌نامه قید گردیده است، اقدام به تصویب آئین‌نامه انضباطی ذیل می‌نماید و این متمم قرارداد تنظیمی با سفیران راننده به عنوان آیین‌نامه انضباطی سفیران راننده برابر الزامات مندرج در قرارداد و قانون از جمله مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱ و ۲۳۰ قانون مدنی برای آنها لازم الاتباع و لازم الاجرا می‌باشد.

ماده ۱) تعاریف:

۱-۱) آئین‌نامه انضباطی: مجموعه قواعد و اصولی که از طرف شرکت جهت نظارت بر اعمال و رفتار سفیران شیپ نو تصویب گردیده و رعایت آن برای نامبردگان الزامی می‌باشد. این اصول و قواعد از جمله تعهدات قراردادی بوده که بصورت موردی قید گردیده است.

۱-۲) کمیته انضباطی: مجموعه اعضا معین شده توسط شرکت که بعنوان نماینده شرکت و برابر قرارداد مسئولیت رسیدگی به تخلفات سفیران از انجام تعهدات قراردادی مندرج در این آئین‌نامه و اعمال تنبیهات و تشویقات مندرج در این آئین‌نامه را برعهده دارند.

۱-۳) تخلفات: اعمال، رفتار و هر گونه اقدامی از طرف سفیران راننده که برابر قرارداد تنظیمی انجام یا عدم انجام آن بعنوان تعهد بر عهده کاربر بوده و بموجب قرارداد بصورت کلی و این آئین‌نامه بصورت جزئی برای آن خسارتی معین شده باشد.

۱-۴) جبران خسارت: اقداماتی که در جهت رفع آثار سوء تخلفات و متنبه کردن مرتکب توسط کمیته انضباطی برای کاربر سفیر خاطی برابر این آئین‌نامه اعمال می‌گردد.

۱-۵) تشویقات: اقداماتی که با توجه به بررسی و ارزیابی‌های دوره‌ای به عمل آمده توسط واحد مدیریت کیفیت و بر اساس سوابق خوب آنها، معرفی و اعمال می‌گردد. این تشویقات شامل کلیه سفیران راننده می‌شود.

۱-۶) آئین رسیدگی: مجموعه قواعد و اصولی که برای رسیدگی به اعمال و رفتار مشمول این آئین‌نامه توسط شرکت تائید و تصویب گردیده است.

ماده ۲) کمیته انضباطی:

کمیته انضباطی متشکل از سه نفر نماینده این کمیته شامل مسئول حقوقی، سرپرست امور رانندگان ، سرپرست پشتیبانی و خدمات مشتریان 

جلسات کمیته با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و با اکثریت ۲ نفر از ۳ نفر تصمیم گیری می‌کند و تصمیم متخذه برای کاربر راننده و شرکت لازم الاجرا می‌باشد.

ماده ۳) تخلفات:

تخلفات سفیران شیپ نو با توجه به میزان خسارت وارد و تعیین شده و برحسب شدت آن به سه گروه تقسیم می‌گردد:

۳-۱) تخلفات گروه ۱: این تخلفات شامل تخلفات و جرایمی است که جنبه جزایی داشته و شرکت علاوه بر جبران خسارت تعیین شده بر اساس تشخیص نسبت به اعلام مراتب به مراجع قضایی ذیصلاح اقدام می‌نماید. مصادیق این تخلفات عبارت است از:

۳-۲) تخلفات گروه ۲: تخلفات این گروه شامل عدم رعایت دستورالعمل‌ها و قوانینی است که در آموزش و اطلاع‌رسانی‌های انجام شده توسط شرکت اعلام می‌شود. مصادیق این تخلفات عبارت است از:

۳-۳) تخلفات گروه ۳: تخلفات این گروه شامل عدم رعایت دستورالعمل‌های کیفیتی ارائه خدمات که طی آموزشهای اولیه و آموزشهای تکمیلی تعلیم داده شده و همچنین عدم توجه به اطلاع رسانیها و فراخوانهای شرکت می‌باشد. مصادیق این تخلفات عبارت است از:

ماده ۴) جبران خسارت:

جبران خسارت می‌تواند شامل یکی از انواع یا برخی و یا همه موارد ذکر شده در جدول ذیل شود. مطابق با آئین رسیدگی مندرج در ماده ۶، تعیین نوع جریمه و برخورد با کاربر خاطی بسته به نوع و تعداد دفعات ارتکاب تخلف به تشخیص کمیته انضباطی پس از بررسی پرونده.

تبصره ۱: اعمال یک یا برخی یا تمام ضمانت اجراهای موارد ذکر شده برای هرگروه به تشخیص کمیته انضباطی لازم الاجرا است و در صورت عدم اجرا توسط راننده، با ایشان قطع همکاری دائمی خواهد شد و در صورت لزوم مراتب جهت پیگیری قانونی به مراجع قضایی ذیصلاح اعلام خواهد شد.

تبصره ۲: در مواردی که در اثر اعمال راننده (کلاهبرداری و سوء استفاده و غیره)، ضرر و زیانی متوجه شرکت گردد، جبران ضرر و زیان بر اساس قرارداد تنظیمی و قانون طبق تصمیم شرکت یا رای مراجع ذیصلاح به عهده راننده خواهد بود.

ماده ۵) مقررات تشویقی:

۵-۱) تشویق شامل کلیه سفیران راننده‌ای می‌شود که با توجه به بررسی و ارزیابی‌های دوره‌ای به عمل آمده توسط واحد مدیریت کیفیت و بر اساس سوابق خوب آنها، معرفی می‌گردند.

۵-۲) تشویق می‌تواند با توجه به گزارشات دریافتی بصورت موردی و با تایید مدیر یا سرپرست مدیریت کیفیت صورت پذیرد. هیات مدیره شرکت نیز با توجه به پیشنهادات ارائه شده و با لحاظ امکانات شرکت، بررسی و اعلام نظر خواهد نمود.

تبصره ۱: هیچکدام از تشویقات یا امتیازات در نظر گرفته شده جزء بدهی شرکت محسوب نمی‌شود.

تبصره ۲: تنها سفیران راننده فعال در سیستم می‌توانند از مزایا و تشویقات دریافتی خود استفاده نمایند.

ماده ۶) آئین رسیدگی:

۶-۱) اطلاع شرکت یا واحدهای تابعه‌ی آن از ارتکاب تخلفات مندرج در این آیین‌نامه  توسط کاربر راننده به هر شکل اعم از گزارش مشترک.

۶-۲) بررسی و تکمیل دلائل، مدارک و مستندات مربوط به ارتکاب تخلف توسط کاربر راننده از جمله اظهارات کاربر مشترک و کاربر سفیر، همکاران شیپ نو و سوابق موجود در شرکت توسط تیم صدای مشتریان و خدمات مشتریان شرکت.

۶-۳) ارسال کلیه سوابق از جمله اسناد و مدارک فوق توسط واحد رسیدگی به شکایات به کمیته انضباطی.

۶-۴) تشکیل پرونده توسط دبیر کمیته انضباطی بر اساس ضوابط تعیین شده و تعیین وقت جهت رسیدگی به تخلف ارتکابی و در صورت نیاز دعوت از طرفین و اعضاء جلسه جهت حضور در جلسه‌ی رسید.

۶-۵) رسیدگی به تخلف کاربر راننده توسط اعضاء کمیته و اتخاذ تصمیم نسبت به آن که می‌تواند مبری بودن کاربر از تخلف یا مقصر بودن نامبرده و تصمیم بر اعمال ضمانت اجراهای مندرج در این آئین‌نامه باشد.

۶-۶) تصمیم اتخاذ شده توسط کمیته قطعی و قبل از ابلاغ به کاربر راننده قابل اجرا است و به هیچ عنوان قابل اعتراض توسط کاربر راننده نیست.

۶-۷) تصمیمات کمیته در ۴ نسخه تنظیم و به صورت زیر توزیع می‌گردد: ۱- جهت ابلاغ به کاربر راننده ۲- جهت ابلاغ به مدیریت ۳- جهت ضبط در سابقه کاربر راننده ۴- جهت بایگانی در کمیته

۶-۸) اجرای رأی کمیته توسط کاربر راننده با درج در سابقه کاربر توسط شرکت.

۶-۹) اخذ نتیجه اجرا توسط کمیته و درج در سابقه کاربر راننده موجود در کمیته انضباطی.

تبصره ۱: بسته به تشخیص شرکت، در زمان بررسی پرونده و تکمیل دلائل، مسئول بررسی درصورت نیاز، اقدام به غیر فعال نمودن کاربر تا زمان اتخاذ تصمیم، کرده و در صورت عدم تمکین کاربر راننده از تصمیمات مسئول رسیدگی یا کمیته انضباطی، مراتب جهت غیر فعال نمودن کاربر به صورت موقت یا دائمی به واحد عملیات اعلام خواهد شد.

تبصره ۲: صحت تخلفات با تکرار گزارشات از جانب مسافرین قابل اثبات و احراز است و کارشناسان مدیریت کیفیت با بررسی دفعات گزارش اقدام به غیرفعالی موقت (به مدت چند ساعت یا چند روز) جهت جریمه و یا قطع همکاری می‌نمایند. اکثر غیرفعالی‌های موقت به صورت سیستمی و بدون دخالت کارشناسان انجام شده و قابلیت بازفعالی تا پایان مدت زمان جریمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.

تبصره ۳: در صورت عدم مراجعه‌ی کاربر راننده در زمان تعیین شده و یا در دسترس نبودن برای ارائه توضیحات در مورد شکایت، جلسه کمیته انضباطی بدون درنظر گرفتن توضیحات تشکیل شده و تصمیم اتخاذ شده در این جلسه برای کاربر راننده لازم الاجرا خواهد بود و جلسه مجدد تشکیل نخواهد شد.

تبصره ۴: در صورت احراز عدم صداقت در ارائه مدارک، اطلاعات و توضیحات بعد از خاتمه رسیدگی، مورد تخلف مجددا و راسا توسط شرکت قابل بررسی است.

تبصره ۵: تشخیص صحت و سقم اظهارات ارائه شده توسط کاربر مسافر، کاربر راننده و همکاران شیپ نو با کمیته انضباطی می‌باشد.

تبصره ۶: چنان چه کاربر راننده نسبت به پرداخت جبران ضرر و زیان شرکت یا پرداخت نقدی اقدام ننماید شرکت مجاز خواهد بود مبلغ را  کلا یا جزئا از اعتبار ریالی کاربر وصول نماید.

ماده ۷) سایر مقررات:

۷-۱) افرادی که قطع همکاری آنها به صورت دائم می‌باشد حق ثبت نام مجدد در سیستم را نخواهند داشت.

۷-۲) سفیران راننده شیپ نو ملزم به رعایت قرارداد تنظیمی و کلیه‌ی دستورالعمل‌هایی که در زمان جذب و آموزش و یا در اطلاع رسانی‌های شیپ نو دریافت می‌کنند، می‌باشند.

۷-۳) ادامه‌ همکاری راننده متخلف در صورت عدم قطع همکاری دائم ممکن است مستلزم ارائه‌ی تعهدنامه‌ی کتبی، پرداخت جریمه، آموزش مجدد و یا همه‌ی موارد مذکور باشد.

۷-۴) تمامی شکایات و تخلفات ثبت شده در کارنامه‌ی انضباطی سفیران راننده ثبت می‌شود.

۷-۵) فعال سازی مجدد حساب کاربری کاربر راننده مستلزم پرداخت هزینه‌ی تعیین شده توسط شرکت از جانب کاربر راننده خواهد بود.

۷-۶) در هر مرحله ممکن است فعال سازی حساب کاربری راننده منوط به دریافت مجدد گواهی مراکز آموزش گردد.

۷-۷) دریافت مجدد گواهی از مراکز آموزش مستلزم پرداخت هزینه‌ی تعیین شده توسط شرکت از جانب کاربر راننده خواهد بود.

۷-۸) در مواردی ممکن است به تشخیص مدیریت، سفیران راننده معاف از پرداخت هزینه‌های مطروحه در تبصره‌های ۲ و ۳ گردند.

۷-۹) مفاد این آیین نامه توسط شرکت قابل تعدیل می‌باشد و در صورت اعمال تغییر، آگاهی سفیران راننده از آن مفروض است.